Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

Beteendevetenskaplig och Social forskning samt utvecklingsarbete inom dessa områden

Anslag till Beteendevetenskaplig och Social forskning samt utvecklingsarbete inom dessa områden söks genom ifyllande av därför avsedd ansökningsblankett.

Stöd ges för år 2014 åt projekt av både teoretisk och tillämpad karaktär, inom fältet rörande barns välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk verksamhet i (för)skola

 

Inom dessa områden prioriteras både doktorander och disputerade forskare. - För doktorander kan också stipendier komma i fråga.

Forskningsanslagen uppgår till högst 200.000 kr per anslag.

Beviljat anslag utbetalas till den institution till vilken projektet är knutet. Stipendier utbetalas direkt till stipendiaten.

Till ansökan om anslag, som lämnas på särskild blankett, skall fogas en bilaga med detaljerade uppgifter om syfte och arbetsplan. Denna bilaga skall bestå av högst fyra A4 sidor.

Den som tidigare fått stöd från Stiftelsen skall dessutom inkludera en rapport över arbetets framskridande (½-1 A4 sida)

Kostnadsplan, inklusive förvaltningskostnader, jämte uppgift om medel, som erhållits eller sökts från annat håll för samma eller närliggande ändamål, skall redovisas på en särskild A4 sida.
 

De skrifter, som sökande önskar åberopa, bör ha anknytning till det aktuella forsknings- eller utvecklingsprojektet. Skrifterna skall inte bifogas ansökan men skall kunna uppvisas vid anfordran.
 

Sökande/projektledare skall till ansökan bifoga en kortfattad meritförteckning, vilken tillsammans med eventuellt övriga relevanta upplysningar kan anges på ytterligare en A4 sida.
 

Stiftelsen skall meddelas om sökta medel för detta projekt beviljats från annat håll under den tid som Stiftelsen behandlar ansökan.

Ansökan kan inte sändas per e-mail. Endast fullständiga ansökningar som sänds in per post i 4 likalydande exemplar kommer att behandlas av Stiftelsens Sociala Råd.

Ansökan kan insändas från och med den 1 november 2013 och skall vara Stiftelsen tillhanda senast 31 januari 2014. Beslut om anslag meddelas under maj månad 2014. Endast de som erhållit anslag meddelas.


Stockholm i oktober 2013

 

Ansökningsblankett    

 

Tillbaka