Beteendevetenskaplig och Social forskning

Anslag till Beteendevetenskaplig och Social forskning. Inom dessa områden söks anslag genom ifyllande av därför avsedd ansökningsblankett.

Stöd ges för år 2018 åt projekt av både teoretisk och tillämpad karaktär, inom fältet rörande barns
välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk verksamhet i (för)skola.

Inom dessa områden prioriteras både doktorander och disputerade forskare.
- För doktorander kan också stipendier komma i fråga.

Forskningsanslagen uppgår till högst 200.000 kr per anslag.
Anslag beviljas vanligen för maximalt 3 år i rad.

Beviljat anslag utbetalas till den institution till vilken projektet är knutet. Stipendier utbetalas direkt till
stipendiaten.

Till ansökan om anslag, som lämnas på särskild blankett, skall fogas en bilaga med detaljerade uppgifter
om syfte och arbetsplan. Denna bilaga skall bestå av högst fyra A4 sidor.

Den som tidigare fått stöd från Stiftelsen skall dessutom inkludera en rapport över detta arbetes framskridande
(½-1 A4 sida)

Kostnadsplan, inklusive förvaltningskostnader, jämte uppgift om medel, som erhållits eller sökts
från annat håll för samma eller närliggande ändamål, skall redovisas på en särskild A4 sida.

De skrifter, som sökande önskar åberopa, bör ha anknytning till det aktuella forsknings- eller
utvecklingsprojektet. Skrifterna skall inte bifogas ansökan men skall kunna uppvisas vid anfordran.

Sökande/projektledare skall till ansökan bifoga en kortfattad meritförteckning, vilken tillsammans
med eventuellt övriga relevanta upplysningar kan anges på ytterligare en A4 sida.

Stiftelsen skall meddelas om sökta medel för detta projekt beviljats från annat håll under den tid som
Stiftelsen behandlar ansökan.

Ansökan kan inte sändas per e-mail. Endast fullständiga ansökningar, som sänds in per post i
fyra likalydande exemplar, kommer att behandlas av Stiftelsens Sociala Råd.

Ansökan kan insändas från och med den 1 november 2017 och skall vara Stiftelsen tillhanda senast
1 februari 2018. Beslut om anslag meddelas under maj månad 2018. Endast de som erhållit anslag
meddelas.

Stockholm i oktober 2017