Medicinsk forskning

Anslag till medicinsk forskning söks genom ifyllande av därför avsedd ansökningsblankett.

Forskningsanslag kommer år 2018 att ges för forskning inom områden
1. Infektioner
2. Immunterapi mot cancer
3. Cancer i bukspottkörteln
4. Akut myeloisk leukemi (inkl myelodysplastiskt syndrom)

Inom dessa områden riktas stödet till forskare, som efter disputation och postdoktoral eller klinisk
vidareutbildning, är i färd med att bygga upp ett eget projekt och forskargrupp.

År 2018 kan stöd sökas av forskare som disputerat 2007-2015 och som ännu inte har fast tjänst i
universitetsorganisationen eller har större garanterat anslag för fem år eller längre tid.

Som regel beviljas anslag för högst två år. Undantag kan dock göras för högprioriterade projekt eller
när andra särskilda omständigheter föreligger.

Forskningsanslagen uppgår till högst 200.000 kronor per anslag. Beviljat forskningsanslag utbetalas
till den institution till vilken forskningsprojektet är knutet.

Till ansökan om forskningsanslag, som lämnas på särskild blankett, skall fogas en bilaga med detaljerade
uppgifter om forskningsplan. Denna bilaga skall bestå av högst fyra A4 sidor.

Projekttiteln skall på blanketten vara en sammanfattning av vad projektet omfattar, gärna bara med nyckelord i titeln så att man lätt identifierar projektet.

Den som tidigare fått stöd från Stiftelsen skall dessutom inkludera en rapport över arbetets framskridande
(½-1 A4 sida)

Kostnadsplan, inklusive förvaltningskostnader, jämte uppgift om medel, som erhållits eller sökts från
annat håll för samma eller närliggande ändamål, skall redovisas på en särskild A4 sida.

De skrifter, som sökande önskar åberopa, bör ha anknytning till den aktuella forskningsuppgiften.

Skrifterna skall inte bifogas ansökan men skall kunna uppvisas vid anfordran.

Stiftelsen skall meddelas om sökta medel beviljats från annat håll under den tid som Stiftelsen behandlar
ansökan.

Sökande skall till ansökan bifoga en kortfattad meritförteckning, vilken tillsammans med eventuellt
övriga relevanta upplysningar kan anges på ytterligare en A4 sida.

Meritförteckningen bör inkludera beskrivning av planerad eller pågående gruppbildning, bl a med
angivande av namn på doktorander eller andra medarbetare. En fullständig publikationslista skall
även fogas till meritförteckningen.

Ansökan kan inte sändas per e-mail. Endast fullständiga ansökningar, som sänds in per post i
fyra likalydande exemplar, kommer att behandlas av Stiftelsens Medicinska Råd.

Ansökan kan insändas från och med den 1 november 2017 och skall vara Stiftelsen tillhanda senast
1 februari 2018. Beslut om anslag meddelas under maj månad 2018. Endast de som erhållit anslag
meddelas.

Stockholm i oktober 2017